1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú zmluvné vzťahy, ktoré plynú z uzatvorenej kúpnej zmluvy medzi spoločnosťou Urban Group s.r.o., so sídlom Škultétyho 1, 831 04, Bratislava, IČO 482 54 410, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 81462/B (ďalej ako Predávajúci) a Kupujúcim, ktorým môže byť aj spotrebiteľ. Pod pojmom Spotrebiteľ sa pre účely Kúpnej zmluvy uvedenej v týchto VOP rozumie fyzická osoba – nepodnikateľ. Kupujúci môže byť aj fyzická/právnická osoba - podnikateľ.

Kontaktné údaje Predávajúceho:

Mail: info@semilton.sk

Korešpondenčna adresa: Urban Group s.r.o., Škultétyho 1, 831 04, Bratislava

Platobné údaje Predávajúceho:

Tatra banka 2948008671/1100

IBAN: SK12 1100 0000 0029 4800 8671

BIC (SWIFT): TATRASKBX

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3
fax č.: 02/ 58272 170

1.2. Kupujúci sa zaväzuje, že odoslaním objednávkového formulára potvrdzuje predávajúcemu, že tieto VOP sa vzťahujú na všetky zmluvy uzavreté prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho ako aj na telefonické a e-mailové objednávky.

1.3. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá tovar kupujúcemu podľa podmienok prezentovaných na internetovej stránke predávajúceho.

1.4. V prípade, že zmluvné strany uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, potom budú jej podmienky uprednostnené pred VOP. Ak bola predmetná kúpna zmluva uzatvorená písomnou formou, potom aj jej prípadné zmeny musia mať písomnú formu.

1.5. Všetky podmienky neupravené týmito VOP alebo písomnou zmluvou sa v prípade Kupujúceho, ktorým je podnikateľ, riadia náležitými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúcim Spotrebiteľ, riadia sa náležitými ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Z.z. v znení neskorších predpisov, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1. Bezprostredne po zaslaní objednávky kupujúcim predávajúcemu tento odošle informatívny e-mail Kupujúcemu o prijatí a akceptovaní objednávky spolu s týmito VOP, reklamačným poriadkom predávajúceho a formulárom na odstúpenie od zmluvy kupujúcim. Uzavretú zmluvu možno meniť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán alebo na základe zákonných dôvodov.

2.2. Uzavretá kúpna zmluva je archivovaná predávajúcim najmenej 5 rokov od jej právoplatného uzavretia a nebude sprístupnená tretej strane.

2.3. Prijatie záväznej objednávky obsahuje tieto údaje:

a) Názov a popis tovaru

b) Údaje o cene tovaru

c) Údaje o dodacej lehote tovaru

d) Údaje o mieste vyzdvihnutia tovaru

e) Podmienky, spôsob a cena prepravy

f) Kontaktné údaje predávajúceho

 

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci sa zaväzuje na základe potvrdenej objednávky dodať kupujúcemu tovar za dohodnutú cenu, v dohodnutom množstve a v dohodnutom čase a zabaliť tento tovar tak, aby zabezpečil jeho ochranu a tiež sa zaväzuje, že jeho tovar spĺňa platné právne predpisy Slovenskej republiky.

3.2. Predávajúci sa zaväzuje, že spolu s tovarom dodá kupujúcemu aj všetky doklady potrebné na riadne užívanie tovaru a všetky ďalšie doklady vyžadované právnymi predpismi SR ako sú návody na obsluhu tovaru a daňový doklad (faktúra).

3.3. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar. V prípade, že kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom , a to hlavne, a nielen, v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho, predajca si v takomto prípade vyhradzuje právo dodatočne zvýšiť cenu tovaru tak, aby zodpovedala skutočnej cene tovaru. Zároveň má Kupujúci pri takomto zvýšení ceny tovaru právo nesúhlasiť s takýmto zvýšením ceny , a teda od zmluvy odstúpiť.

 

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci sa zaväzuje zakúpený alebo objednaný tovar prevziať a zaplatiť za tovar predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote vrátane dohodnutých prepravných nákladov.

4.2. Kupujúci sa zaväzuje svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby potvrdiť prevzatie tovaru v dodacom liste.

4.3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru za dohodnutú cenu, v dohodnutom množstve a kvalite, v dohodnutom čase a mieste, ktoré boli oboma stranami akceptované v záväznej objednávke.

4.4. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru prevzatím veci na mieste dodania ním určenom. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

5. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim

5.1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, má právo podľa §7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (102/2014 Z.z.) odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

5.2. Kupujúci spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 5.1. týchto VOP.

5.3. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa §7 ods. 1. zákona 102/2014 Z.z.

5.4. Formulár na odstúpenie od zmluvy spolu s týmito VOP doručí predávajúci kupujúcemu elektronickou poštou ako prílohu e-mailu o potvrdení a akceptácii objednávky kupujúceho.

5.5. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijal vrátane nákladov na dopravu, prípadne iných poplatkov.

5.6. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu spotrebiteľovi platby za vrátený tovar rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe.

5.7. Kupujúci spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu spotrebiteľovi platby podľa bodu 5.5. týchto VOP pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

5.8. Kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) Predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze

b) Predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený

c) Predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil

d) Poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho spotrebiteľa a ten vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

6. Dodacie a prepravné podmienky

6.1. Tovar je predávaný podľa vystavených jednotlivých vzorov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Dodaný tovar má dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby. Ak je dátum spotreby kratší ako táto doba, predávajúci informuje kupujúceho o tejto skutočnosti telefonicky alebo mailom a kupujúci sa dodatočne rozhodne, či tovar chce aj za takýchto podmienok.

6.2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim.

6.3. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala ním splnomocnená osoba a podpísať dodací list. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu alebo doručovateľovi písomné splnomocnenie na prevzatie daného tovaru. V prípade, že predávajúcemu vzniknú dodatočné náklady spojené s opakovaním dodania tovaru kupujúcemu z dôvodu jeho absencie, môže predávajúci žiadať od kupujúceho náhradu nákladov s tým spojených.

6.4. Povinnosťou kupujúceho je skontrolovať zásielku - tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. Ak kupujúci zistí, že tovar alebo jeho obal bol mechanicky poškodený, má právo tovar neprevziať.

6.5. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 6.2. VOP odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od obdržania Odstúpenia od zmluvy predávajúcim na účet kupujúceho.

 

7. Platobné podmienky

7.1. Kupujúci má možnosť zaplatiť za svoj objednaný tovar

a ) Platbou vopred na účet predávajúceho

b) Platbou na dobierku

c) Platobnou kartou cez internet prostredníctvom služby GoPay

d) Platbou vopred na účet predávajúceho

(Za tovar zaplatíte kuriérovi pri doručení)

7.2. V prípade, že si kupujúci zvolí platbu vopred na účet predávajúceho, bude mu automaticky zaslaná zálohová faktúra na mail, ktorý poskytol. Po pripísaní platby na účet predávajúceho bude následne na e-mailovú adresu kupujúceho zaslaný aj daňový doklad. Pri tomto type platby môže byť termín dodania tovaru kupujúcemu ovplyvnený termínom úhrady platby na účet predávajúceho. Platba musí byť pripísaná na účet predávajúceho najneskôr do 5 pracovných dní od potvrdenia záväznej objednávky predávajúcim. V opačnom prípade môže byť považovaná táto objednávka zo strany predávajúceho za zrušenú.

7.3. V prípade, že si kupujúci zvolí platbu Platobnou kartou cez internet, uhradí kúpnu cenu prostredníctvom platobnej brány. Po pripísaní platby obdrží kupujúci e-mail, v ktorom mu bude zaslaný daňový doklad.

 

8. Kúpna cena

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci uhradí predávajúcemu kúpnu cenu tovaru, ktorá bola dohodnutá v kúpnej zmluve alebo podľa cenníka platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci sa tiež zaväzuje, že uhradí náklady spojené s prepravou a doručením tovaru. Túto kúpnu cenu uhradí predávajúcemu podľa platobných podmienok definovaných v bode 7 týchto VOP.

 

9. Ochrana osobných údajov

9.1. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim, a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracovania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, vedenie vernostných programov pre zákazníkov, realizovanie marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách.

9.2. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúcich na účely vernostných programov a na marketingové účely so súhlasom kupujúceho v súlade s § 11 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.

9.3. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZnOOÚ), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Tieto osobné údaje predávajúci spracúva po dobu 24 mesiacov, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Predávajúci je oprávnený poskytnúť osobné údaje spracúvané so súhlasom dotknutej osoby na vyššie uvedené účely v záujme zvýšenia kvality poskytovaného tovaru a služieb a zvýšenia spokojnosti zákazníkov. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Predávajúci nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

9.4. Kupujúci má právo kedykoľvek aktualizovať svoje osobné údaje v zákazníckej sekcii svojho on-line účtu na internetovej stránke predávajúceho.

9.5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v bode 8.1., 8.2. a 8.3. týchto podmienok. Zároveň predávajúci zabezpečí aby sa v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, na ktorý boli zhromaždené. Kupujúci sa tiež zaväzuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude zhromažďovať a spracúvať osobné údaje s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

9.6. Na základe písomnej žiadosti má kupujúci právo žiadať od predávajúceho:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:

A. identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,

B. identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,

C. účel spracúvania osobných údajov,

D. zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a

E. doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:

  • poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
  • tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
  • okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
  • formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
  • tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov

9.7. Právo kupujúceho podľa bodu 9.6 týchto VOP môže byť obmedzené predávajúcim ak toto obmedzenie priamo vyplýva z platnej legislatívy SR alebo ak jeho uplatnením by bola ohrozená a porušená ochrana kupujúceho alebo ak by boli porušené práva a slobody iných osôb. Predávajúci písomne oznámi obmedzenie práv kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov SR a to bezodkladne.

9.8. Na základe žiadosti, na ktorú má kupujúci právo na základe bodu 9.6. týchto VOP, má právo namietať voči:

a) Zhromažďovaniu a spracúvaniu osobných údajov kupujúceho, o ktorých má podozrenie, že sú alebo budú predmetom priameho marketingu bez jeho súhlasu a má právo žiadať ich bezodkladnú likvidáciu

b) Využívaniu osobných údajov kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku

c) Poskytovaniu osobných údajov kupujúceho na účely priameho marketingu

9.9. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

9.10. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote najneskôr do 30 dní od obdržania žiadosti. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

9.11. Kupujúci môže uplatniť svoje právo:

a) písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,

c) u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku týchto Obchodných podmienok, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

9.12. Ak kupujúci nadobudne podozrenie, že sa jeho osobné údaje neoprávnene zhromažďujú a využívajú, môže podať návrh na začatie konania o ochrane spotrebiteľských údajov Úradu na ochranu osobných údajov SR.

9.13. Žiadosť kupujúceho podľa ods. 9.6. týchto VOP vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

9.14. Predávajúci je povinný vybaviť žiadosť kupujúceho uplatnenú podľa ods. 8.6. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti predávajúcemu.

9.15. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v bode 8.3. týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
Lieskovská cesta 13
962 21 Lieskovec
Slovenská Republika
IČO: 36624942

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu podľa bodu 8.1. VOP spoločnosti Urban Group, s.r.o., so sídlom Škultétyho 1, 831 04, Bratislava, IČO 482 54 410.

Zároveň udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov spoločnosti Urban Group, s.r.o., so sídlom Škultétyho 1, 831 04, Bratislava, IČO 482 54 410 na marketingové účely. Zároveň súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje poskytnuté tretím stranám.

Ako kupujúci som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedený súhlas som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou.

Ako kupujúci prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.semilton.sk.

Prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.

 

10. Komentáre k produktom

10.1. Predávajúci si vyhradzuje právo nezverejniť pri svojich tovaroch tie komentáre a recenzie, ktoré obsahujú vulgarizmy, nevhodné výrazy, zavádzajúce informácie, odkazy na externé stránky alebo informácie, ktoré iným spôsobom poškodzujú dobré meno spoločnosti Urban Group s.r.o

 

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu VOP. Povinnosť oznámenia zmeny VOP si predávajúci splní ich bezodkladným zverejnením na internetovej stránke www.semilton.sk.

11.2. Komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať vo forme e-mailov, telefonicky, prípadne prostredníctvom listovej korešpondencie.

11.3. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu momentom odoslania záväznej elektronickej objednávky, respektíve potvrdením objednávky prostredníctvom telefónu.

11.4. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal, porozumel im a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

V Bratislave dňa 07.08.2015

Obchodné podmienky